LIETUVOS MATEMATIKŲ DRAUGIJOS JAUNŲJŲ MATEMATIKŲ PREMIJOS KONKURSO NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Lietuvos matematikų draugija (toliau – LMD), siekdama skatinti Lietuvos jaunųjų matematikų kūrybinį aktyvumą, periodiškai (kas 2 metus) organizuoja LMD jaunųjų matematikų premijos (toliau – Premija) už vertingiausią individualų mokslinį darbą konkursą (toliau – Konkursas). Šio Konkurso nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja teikiamų mokslinių darbų pateikimo Konkursui bendruosius reikalavimus, jų ekspertizės tvarką, konkursinių darbų vertinimo komiteto (toliau – Komitetas ) sudarymo tvarką, Komiteto darbo organizavimą, darbų vertinimo kriterijus, konkurso nugalėtojų nustatymo tvarką.

2. Konkurse gali dalyvauti ne vyresni kaip 40 metų matematikos krypties mokslininkai, turintys Lietuvos pilietybę.

3. Konkursui teikiamas darbas gali būti tik individualus ir premija skiriama vienam asmeniui. Ar darbas yra individualus sprendžia Komitetas, remdamasis ekspertų nuomone.

4. Darbus Konkursui teikia patys darbų autoriai.

5. Konkurso nugalėtoją nustato Komitetas.

6. Komiteto sprendimą dėl Konkurso nugalėtojo tvirtina LMD valdyba.

7. Konkurso nugalėtojui įteikiamas LMD diplomas ir piniginė premija.

8. Konkursas skelbiamas gruodžio mėnesį prieš tuos metus, kuriais organizuojamas Konkursas, o Konkurso rezultatai skelbiami kitų metų LMD konferencijos metu, taip pat ir LMD tinklalapyje.

II. DARBŲ PATEIKIMO KONKURSUI TVARKA

9. Konkursui pateikiami šie dokumentai (po 2 egz., lietuvių ar anglų kalba):

  9.1. Mokslinis darbas (publikacija (-os)).

 9.2. Išsamus teikiamo darbo aprašas.

 9.3. Konkurso dalyvio gyvenimo aprašymas.

10. Darbai pateikiami iki vasario 15 d. (tų metų, kuriais vyksta Konkursas).

III. PREMIJOS KOMITETAS

11. Komitetą sudaro LMD valdybos paskirti 5 matematikos krypties mokslininkai (pirmininkas, jo pavaduotojas ir 3 nariai). Komitetas sudaromas keturių metų laikotarpiui.

12. Komiteto veiklos forma yra posėdžiai.

13. Komiteto posėdžiams vadovauja pirmininkas, o jo nesant – Komiteto pirmininko pavaduotojas.

14. Komiteto sprendimai įforminami Komiteto posėdžių protokolais.

15. Komiteto pirmininkas:

 15.1. planuoja ir organizuoja Komiteto darbą;

 15.2. kviečia Komiteto posėdžius ir jiems pirmininkauja, sudaro Komiteto posėdžių darbotvarkę;

 15.3. pasirašo Komiteto posėdžių protokolus, kitus dokumentus, susijusius su Komiteto veikla.

16. Komiteto posėdžiai yra uždari.

17. Komiteto posėdžiai yra teisėti, jeigu juose dalyvauja ne mažiau kaip 4 Komiteto nariai.

18. Komitetas, įvertinęs pateiktų konkursui mokslinių darbų lygį, gali neskirti įsteigtos LMD premijos.

19. Komitetas savo veikloje vadovaujasi šiais Nuostatais, LR įstatymais, kitais teisės aktais,.

20. Komiteto posėdžių protokolai yra konfidenciali Komiteto medžiaga, iki perduodant juos archyvui. Konkursų dokumentai saugomi LMD archyve.

IV. KONKURSUI PATEIKTŲ DARBŲ EKSPERTIZĖ IR PREMIJOS SKYRIMAS

21. Komitetas, posėdyje susipažinęs su gautais darbais, numato ekspertų mokslininkų, kuriuos skiria recenzuoti ir vertinti darbus, kandidatūras.

22. Kiekvieno darbo ekspertizei atlikti Komitetas skiria ne mažiau kaip po 2 ekspertus. Ekspertais negali būti Komiteto nariai.

23. Pateikto Konkursui darbo ekspertas negali turėti interesų konflikto su darbo autoriumi.

24. Recenzuodami ir vertindami darbą, ekspertai turi nustatyti ar pateiktas darbas yra individualus, atsižvelgti į jo originalumą, išbaigtumą, praktinę vertę, autoriaus mokslinių publikacijų lygį, autoriaus darbų cituojamumo ir kitus tarptautinio pripažinimo rodiklius. Recenzijos formą nustato komitetas. Ekspertai pateikia darbų recenzijas Komiteto nustatytu laiku.

25. Konkursui pateikti darbai svarstomi Komiteto posėdžiuose. Posėdžiuose darbus pristato ir su recenzijomis bei gautomis nuomonėmis supažindina Komiteto pirmininkas ar jo įpareigotas Komiteto narys.

26. Komiteto sprendimas dėl Konkurso nugalėtojo priimamas atviru balsavimu posėdyje dalyvaujančių Komiteto narių balsų dauguma. Šį sprendimą Komitetas priima iki balandžio 20 d.

27.Komiteto sprendimą skirti premiją tvirtina LMD valdyba.

28. Piniginės premijos dydį nustato LMD valdyba keturių metų laikotarpiui.