Romualdas Vosylius

                 1938-04-01–2022-09-18 

Eidamas 85-sius metus, 2022m. rugsėjo 18 d. vėlų vakarą, netikėtai Amžinybėn iškeliavo buvusio Vilniaus pedagoginio universiteto (VPU) Senato pirmininkas, mokslo prorektorius prof. habil.dr. ROMUALDAS VOSYLIUS.

Vosylius gimė 1938 m. balandžio1 d. Bartninkuose (Pilviškių valsč., dabartinis Vilkaviškio raj.).

Pradžios mokslus baigė Bartninkų pradinėje, vėliau mokėsi septinmetėje mokykloje. 1949m. jis  įstojo į Marijampolės pedagoginę mokyklą, kurioje, pasak Romualdo, matematikai buvo skiriamas nepakankamas dėmesys, todėl čia besimokant, jam teko net padėti aukštesniųjų kursų moksleiviams. Įgijęs šios mokyklos diplomą, 1954 m. R. Vosylius įstojo į Vilniaus valstybinio pedagoginio instituto Fizikos-matematikos fakulteto matematikos specialybę. Jam studijose dėstė tokie iškilūs Lietuvos matematikai, kaip Vincas Mockus, Kleopas Grincevičius, Vincas Katilius, Michailas Gotleras, Aleksandras Dreimanas (daugelis kurių buvo Vytauto Didžiojo universiteto auklėtiniai), tačiau didžiausią įtaką jo, kaip geometro kelio pasirinkimui, turėjo Vaclovas Bliznikas, vienas iš Lietuvos geometrijos mokslų patriarchų. V. Blizniko patarimu, 1963 m. R. Vosylius įstojo į Maskvos M. Lomonosovo universiteto geometrijos aspirantūrą ir, vadovaujant žinomam SSSR geometrui prof. A.M. Vasiljevui, ją sėkmingai baigė. 1966 m. sugrįžęs po aspirantūros, 1966 – 2010 m. dirbo VVPI-VPU geometrijos katedroje vyr.dėstytojo, docento, profesoriaus, katedros vedėjo pareigose. 1969 m. Vilniaus universiteto mokslo taryboje R. Vosylius apgynė mokslų kandidato (dabar – daktaro) disertaciją „Apie homogeninių erdvių geometriją“, 1985 m. Tibilisio valstybiniame universitete apgynė habilitacinį darbą: „Apibendrintos geometrinės struktūros“, ir 1987 m, jam patvirtinamas profesoriaus pedagoginis vardas. 1987-90 m. prof. R. Vosylius išrenkamas mokslo prorektoriaus pareigoms, net dvidešimtmetį (1990-2010 m.) jis buvo renkamas savo Alma Mater Senato pirmininku. R. Vosyliaus mokslinių tyrimų sritis apėmė glodžiųjų daugdarų geometrija. Tirdamas geometrines struktūras, jis pirmasis pradėjo taikyti moderniąją Spencerio-Goldschmidto diferencialinių lygčių sluoksniuotose erdvėse teoriją, išplėtojo originalią jos versiją. R. Vosylius šia tematika kartu su bendraautoriais paskelbė per 50 mokslo straipsnių, Lietuvos ir užsienio mokslo žurnaluose, skaitė pranešimus tarptautinėse konferencijose.

Studijų kolegos, studentai ir bendradarbiai dėstytojai labai šiltai prisimena subtilų Romualdo jumorą, jo pastangas padėti studentams ir kolegoms visais dalykiniais ir net asmeniniais klausimais. 2015 m. Lietuvos metų mokytoja Anna Mažuolienė su pasididžiavimu  prisimena: „ „Kad jūs žinotumėte, kokie „grandai“ mane mokė: prof. habil. dr. Romualdas Vosylius, prof. dr. Pranas Survila, doc. dr. Jonas Banys, doc. dr. Jonas Teišerskis…“. Dar pirmame kurse R. Vosylius pradėjo domėtis parašiutizmo sportu, ištisas vasaras praleisdavo Kyviškių aerodrome. Buvo aktyvus VVPI šachmatų turų dalyvis, iki pat išėjimo į pensiją domėjosi Universiteto muzikiniu gyvenimu, lankydavosi „Šviesos“, „Poringės“, „Ave Vita“, kitų studentiškų kolektyvų renginiuose. Buvo gerai susipažinęs su Žilinsko kolekcija Kaune, lankė parodas, koncertus, ypač mėgdavęs kūrinius smuikui. Jo pomėgis buvo tos meno sritys, kuriose atsiskleidžia virtuoziškumas bei meistriškumas. Kadangi Romualdo ir Dailės akademijos rektoriaus Vytauto Brėdikio šeimos giminiavosi, nes jų žmonos Milda ir Laima buvo seserys, iškilaus VVPI lituanisto Ipolito Cieškos dukros, tai šeimyniniuose susitikimuose ir pobūviuose tik apie tapybą ir dailę sukosi visi pokalbiai. Vyriasniąjame amžiuje dar labiau sutvirtėjo Romualdo jaunystės pomėgis gamtai ir ypač žvejybai. Gal neatsitiktinai, šiltą šių metų rudens vakarą, kylant mėnuliui ir pradedant plaukti žvaigždėtam dangui, Romualdas iškeliavo Amžinybėn, lyg jaunas susimąstęs žvejys.

 

2022 m. rugsėjo 26 d. 17.00 val. 102 (J. Kubiliaus) auditorijoje vyks Lietuvos matematikų
draugijos seminaras.

Pranešėjai:
Jonas Jankauskas (VU MIF Matematikos institutas),
Artūras Štikonas (VU MIF Taikomosios matematikos institutas).

Pavadinimas: 2022 metų LMD veikla tarptautinėse organizacijose: ispūdžiai iš EMS tarybos susitikimo (Bledas, Slovėnija) ir IMU Generalinės Asamblėjos (Helsinkis, Suomija)

Seminare taip pat galima dalyvauti nuotoliniu būdu naudojant MsTeams.

Seminaro nuoroda:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmY1ZjMyYjMtOGE4Ni00ZmUwLTk1ZDQtOGZhODU2NGMyMTU4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2282c51a82-548d-43ca-bcf9-bf4b7eb1d012%22%2c%22Oid%22%3a%2285b1cf71-4572-41d6-b008-1d6d806d4abb%22%7d

2022 m. birželio 27 d. 16 val., 102 (J. Kubiliaus) auditorijoje vyks Lietuvos matematikų draugijos seminaras.

Pranešėja – Tamara Karpaliuk  (Ukraina, Kijivas).

Pranešimo tema: „Галилеевская инвариантность системы уравнений реакции-конвекции-диффузии“
(Galilean invariance of the reaction-convection-diffusion system of equations)

Галилеевская инвариантность системы уравнений реакции-конвекции-диффузии. Из класса систем уравнений реакции-конвекции-диффузии для двумерного векторного поля в случае одной пространственной переменной выделено системы уравнений, инвариантные относительно алгебры Галилея и ее расширений операторами масштабных и проективных преобразований.

(Galilean invariance of the reaction-convection-diffusion system of equations. Systems, which are invariant under Galilean algebras and their main extensions by operators of scale and projective transformations are selected from a class of systems of reaction-convection-diffusion equations for two-dimensional vector field with one space variable.)

Pranešimas vyks rusų kalba. LMD remia Ukrainos mokslininkus pasitraukusius iš savo šalies dėl Rusijos agresijos.

Iki karo   Ukrainoje pranešėja dirbo  Національний технічний університет України  „Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського“ КПІ ім. Ігоря Сікорського (kpi.ua) Šiuo metu  T. Karpaliuk   yra pasitraukusi į Lietuvą ir įdarbinta ir VU Taikomosios matematikos institute.

Seminare taip pat galima dalyvauti nuotoliniu būdu naudojant MsTeams. Seminaro nuoroda:

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDlmYzRhNGEtODYyMy00NDllLWE0ZTYtNzVjY2QwYThjNjJm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2282c51a82-548d-43ca-bcf9-bf4b7eb1d012%22%2c%22Oid%22%3a%2285b1cf71-4572-41d6-b008-1d6d806d4abb%22%7d

Birželio 16-17 dienomis Kaune vyko   63-ąją LMD konferencija, skirta Lietuvos  universiteto 100-osioms metinėms.  Konferenciją organizavo
Kauno technologijos universitetas, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas ir LMD. Joje dalyvavo apie 120 matematikų.

Plenariniai posėdžiai vyko istorinėje Auloje, A. Mickevičiaus g. 37, Kaunas. Šioje Auloje 1922 m. vasario 16 d. buvo iškilmingai atidarytas Lietuvos universitetas ir perskaitytas Lietuvos Respublikos Prezidento pareigas einančio Aleksandro Stulginskio įsakymas apie Universiteto įsteigimą.

LMD63_programa

Konferencijos akimirkos https://lmd2022.ktu.edu/

Į mus kreipėsi Ukrainos Matematikų Draugijos Prezidentas prašydamas paremti siekį suspenduoti Rusijos matematikų draugijų narystę iki karo Ukrainoje pabaigos.

Pilnas  kreipimosi tekstas buvo atspausdintas EMS žurnale https://euromathsoc.org/magazine/articles/90

Laiškas LMD:

Dear Lithuanian Mathematical Society, dear professor Štikonas,

 

We would like to ask for your support of the call of Ukrainian mathematicians to suspend the membership of the Russian mathematical societies in the EMS until the end of the war in our country. 

 

Early in March a group of Ukrainian mathematicians wrote a letter on this topic to the leadership of the EMS. As the EMS denied our call, on March 20 the presidents of the Ukrainian mathematical societies wrote another letter to the Editor of the EMS Magazin. This was about the time when the world learned about atrocities of the Russian army in Kyiv region and the first cases of genocide were evidenced. Thousands more people have died, were wounded and tortured since then in our country. After two months the letter was published by the EMS magazine. 

 

We hope you will find sufficient arguments in the two above mentioned letters. Please write to the EMS and support our call. We sincerely believe that sanctions against Russia could stop the war and academic organizations shouldn’t be an exemption. Let’s clarify this to the leadership of the EMS.

 

Sincerely,

 

Yuri Drozd, President of the Ukrainian Mathematical Society, Corresponding Member of the National Academy of Sciences of Ukraine

 

Dmitri Finkelshtein, Associate Professor, Swansea University, UK

 

Volodymyr Lyubashenko, Doctor of Sciences, Institute of Mathematics, Kyiv, Ukraine

 

Lyudmila Turowska, Professor, Chalmers University of Technology and University of Gothenburg

 

Masha Vlasenko, Associate Professor, Institute of Mathematics of the Polish Academy of Sciences

 

 Laiškas EMS 

Dear Mr President,
Dear Executive Board of the EMS,

We are writing on behalf of the Lithuanian mathematicians.

Early in March a group of Ukrainian mathematicians wrote a letter on this topic to the leadership of the EMS. On March 20 the presidents of the Ukrainian mathematical societies wrote another letter to the Editor of the EMS Magazine. After two months the letter was published by the EMS magazine https://euromathsoc.org/magazine/articles/90

Ukrainian mathematicians wrote a separate letter to the Lithuanian Mathematical Society asking to support their initiative to suspend the activities of the Russian Mathematical Societies:
We would like to ask for your support of the call of Ukrainian mathematicians to suspend the membership of the Russian mathematical societies in the EMS until the end of the war in our country.

The Council (Board) of the Lithuanian Mathematical Society considered this issue and stated that the Lithuanian Mathematical Society supports the application of the Ukrainian Mathematicians for the suspension of the Russian Mathematical Societies at EMS until the end of the war in Ukraine.

We hope that in the future, after the end of the war, the Russian Mathematical Societies will be able to continue its activities at EMS.

Sincerely,

President of Lithuanian Mathematical Society
Artūras Štikonas

What is it? May12 is a joyful opportunity for the mathematical community to celebrate women in mathematics. The celebration takes place every year, all around the world. Why the 12th of May? The goal of the day is to inspire women everywhere to celebrate their achievements in mathematics, and to encourage an open, welcoming and inclusive work environment for everybody.

https://may12.womeninmaths.org/

2022 m. gegužės 23 d. 17 val., 102 (J. Kubiliaus) auditorijoje vyks Lietuvos matematikų draugijos seminaras.

Pranešėja – Jurgita Markevičiūtė (VU MIF Taikomosios matematikos institutas).

Pranešimo tema: „1935 metų Latvijos BVP įvertinimas pagal NSS 2008“

Tarpukariu nepriklausoma Latvijos Respublika buvo tarp pirmųjų dešimties valstybių, kuriose Nacionalinė Statistikos tarnyba paskelbė dešimties ūkio sektorių oficialius bendrosios gamybos skaičiavimus (1934-1936). Šiame pristatyme 1935 m. Latvijos BVP įvertinimas pagal Nacionalinių sąskaitų 2008 sistemą, apskaičiuojant bendrąją pridėtinę vertę 20 ISIC ūkio sektorių bazinėmis bei rinkos kainomis. Mūsų įverčiai perskaičiuojami į Maddisono Projekto duomenų bazėje naudojamus matavimo vienetus ir įvertiname Latvijos poziciją tarp kitų šalių pagal BVP vienam gyventojui 1935 metais.

 Seminare taip pat galima dalyvauti nuotoliniu būdu naudojant MsTeams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTQwZWZjNzAtYzdiNi00ZmMyLWE1ZDItMGY1MGY4MTE0MjYy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2282c51a82-548d-43ca-bcf9-bf4b7eb1d012%22%2c%22Oid%22%3a%2285b1cf71-4572-41d6-b008-1d6d806d4abb%22%7d

 

Tarptautinis Matematikų Kongresas ICM 2022 (2022 liepos 6-14d.) vyks nuotoliniu būdu, tai sudaro galimybę dalyvauti visiems matematikams.

Dear colleagues,

Due to the war in Ukraine, the IMU was forced to move the ICM to a fully virtual format, see Circular Letter 9/2022.  The schedule of ICM 2022 will follow the CEST time zone, and will, due to the very limited time and resources available, be kept to the bare essentials. Participation at  the virtual ICM will be free of charge to everyone, and only require registration. We are in the process of setting up the platform for the virtual ICM. Talks will either be given live or prerecorded, and the possibility for feedback will unfortunately be limited. Further information will be made available on icm2022.org as and when there are updates.

The IMU has been encouraging grassroots efforts to supplement the core program with additional satellite activities taking place during the virtual ICM, in addition to the traditional satellite conferences taking place either before or after the ICM.  These activities have been coordinated by the ICM Satellite Coordination Group, kindly chaired by A. Borodin, M. Hairer, and T. Tao. This has led to a number of initiatives, a list of which is being maintained at the website

https://www.hairer.org/ICMSCG

Three different kinds of event are listed:

Overlay satellite events 

These are events allowing ICM speakers (sectional, special, or plenary) to give their talks in front of a live audience and to either upload the recorded lecture to the ICM platform or to stream it live to the platform.

Virtual events

These are additional events taking place online, but outside the IMU’s official ICM platform.

– A Discord server has been set up at https://discord.gg/T72dTkfSzF/  to discuss the ICM lectures as they are bein g given. We encourage all speakers to join this server to interact with the audience in a more direct and extensive way than what

is possible through the official platform.

– The Short Communications Satellite aims to replace the usual short communications program of the ICM. This is an independent effort and is completely independent of the official ICM proceedings. Registration is now open at

https://sites.google.com/view/scs-2022-call/.

Traditional satellite events

This section lists some further traditional satellite events.

Please help distribute this information in your community.

We are very grateful to all our colleagues who are helping to make the virtual ICM a success.

Regards

Helge Holden

Ketvirtoji  Lietuvos matematikų draugijos Jaunųjų matematikų premija skirta Vidui Regelskiui.

JMP 2022 | LMD (vu.lt)

 

2022 m. gegužės 2 d. 17 val., 102 (J. Kubiliaus) auditorijoje vyks Lietuvos matematikų draugijos seminaras.

Pranešėjas – Vidas Regelskis (Vilniaus universiteto Teorinės fizikos ir astronomijos institutas).

Pranešimo tema: „Ortogonaliosios ir simplektinės kvantinės grupės bei jų reprezentacijų teorija“

Kvantinės grupės apima plačią asociatyvių nekomutatyvių algebrų klasę.
Šios algebros vadinamos „kvantinėmis grupėmis“ nes turi tiek grupinių tiek algebrinių savybių ir gali būti parametrizuojamos tolydžiais parametrais nusakančiais šių algebrinių struktūrų „kvantiškumą“.
Fizikinėse teorijose šie parametrai dažnai sutapatinami su formalia Planko konstanta. Pirmieji tokių algebrų pavyzdžiai buvo atrasti 9-tajame praėjusio amžiaus dešimtmetyje, kvantinių integruojamų sistemų kontekste. Nuo to laiko kvantinių grupių teorija išaugo į atskirą matematikos sritį, kurioje susipina algebra, geometrija ir integruojamos sistemos. Šiame pranešime supažindinsiu su kvantinių grupių teorija ir jų vaidmeniu matematinėje fizikoje bei iššūkiais nagrinėjant ortogonaliąsias ir simplektines kvantines grupes.

 

Seminare taip pat galima dalyvauti nuotoliniu būdu naudojant MsTeams:

 https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGUxYmUzNDItYTdlMy00Y2VkLWI4MDEtMWY1YTcxMzAyMTBj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2282c51a82-548d-43ca-bcf9-bf4b7eb1d012%22%2c%22Oid%22%3a%2285b1cf71-4572-41d6-b008-1d6d806d4abb%22%7d

 

2022 m. kovo 28 d. 17 val., 102 (J. Kubiliaus) auditorijoje vyks Lietuvos matematikų draugijos seminaras.

Pranešėjas – Alfredas Račkauskas (VU Taikomosios matematikos institutas).

Pranešimo tema: „Atsitiktinis klajojimas Hiolderio erdvėse“:

Supažindinti su atsitiktinio klajojimo trajektorijų ribomis Hiolderio erdvėse, pristatant Lamperti tipo invariantiškumo principą įvairioms atsitiktinių struktūrų šeimoms,
tarp kurių yra Banacho erdvių nepriklausomi vienodai pasiskirstę atsitiktiniai dydžiai, tiesiniai procesai ir kt.

Pademonstruoti abstrakčių ribinių teoremų pritaikymus asimptotinės statistikos uždaviniams.

 

Seminare taip pat galima dalyvauti nuotoliniu būdu naudojant MsTeams. Seminaro nuoroda:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjcxMDc1OTgtZGIzYi00M2Q4LThjNmQtMWJlNTFiYzZiNDZk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2282c51a82-548d-43ca-bcf9-bf4b7eb1d012%22%2c%22Oid%22%3a%2285b1cf71-4572-41d6-b008-1d6d806d4abb%22%7d