I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Lietuvos matematikų draugija (toliau – Draugija) yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio teisinė forma – asociacija. Tai savanoriška organizacija, jungianti Lietuvos matematikus – mokslo darbuotojus, pedagogus, gamybinėse įmonėse ir kitose organizacijose dirbančius specialistus, taip pat besidominčius matematika asmenis.
2. Savo veikloje Draugija vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu ir kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais ir šiais įstatais.
3. Draugija turi teisę įstatymų nustatytais būdais įsigyti turtą ir juo disponuoti, turi savo antspaudą, bent vieną sąskaitą Lietuvos Respublikos kredito įstaigoje, gali turėti savo simboliką.
4. Draugijos veiklos laikotarpis – neribotas.
5. Draugijos finansiniai metai yra kalendoriniai metai.

II. DRAUGIJOS VEIKLOS TIKSLAI, SRITYS IR RŪŠYS

6. Draugijos veiklos tikslai yra šie:
6.1. plėtoti Lietuvoje matematikos mokslą ir jo taikymus, rūpintis matematiniu ugdymu, visuomenės matematiniu švietimu bei kultūra;
6.2. padėti Lietuvos matematikams siekti profesionalumo, plėsti matematinį akiratį ir leisti mokslinius bei metodinius darbus;
6.3. ugdyti kūrybinę matematikų iniciatyvą, skatinti spręsti teorinius bei taikomuosius matematikos uždavinius;
6.4. propaguoti mokslinių darbų rezultatus ir populiarinti matematines žinias;
6.5. plėtoti bendradarbiavimą su užsienio šalių matematikų organizacijomis, mokslo ir studijų institucijomis bei mokslininkais.
7. Savo tikslams įgyvendinti Draugija vykdo šią veiklą:
7.1 organizuoja ir atsižvelgiant į finansines galimybes remia matematinės literatūros leidimą, kartu su mokslo ir studijų institucijomis leidžia matematikos mokslinius ir metodinius žurnalus, tęstinius leidinius, knygas, rūpinasi visuomenės matematiniu švietimu bei mokymu;
7.2. periodiškai organizuoja pagrindinį Draugijos mokslinį renginį – Lietuvos matematikų draugijos konferenciją;
7.3. organizuoja kitus mokslinius renginius (mokslinius seminarus, konferencijas, paskaitų ciklus ir pan.), diskusijas matematikos mokslo ir jos mokymo metodikos klausimais;
7.4. dalyvauja tarptautinių mokslinių organizacijų veikloje;
7.5. remia gabių jaunuolių matematikos studijas Lietuvos ir užsienio mokslo centruose ir aukštosiose mokyklose;
7.6. remia matematikos mokytojus ir dėstytojus, siekiančius tobulinti savo kvalifikaciją;
7.7. remia ir padeda organizuoti matematikos olimpiadas ir konkursus;
7.8. steigia fondus matematinei veiklai remti ir rūpinasi lėšų kaupimu juose;
7.10. teikia premijas, medalius, diplomus ir kitus žymenis nusipelniusiems matematikai asmenims pagerbti;
7.11. premijuoja vadovėlių, mokslinių bei metodinių darbų matematikos klausimais autorius;
7.12. rūpinasi matematinės literatūros kaupimu, laikymu ir Lietuvos matematinio palikimo išsaugojimu.

III. NARYSTĖ DRAUGIJOJE, NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

8. Draugiją sudaro nariai, nariai rėmėjai ir garbės nariai.
9. Draugijos nariais gali būti matematikos mokslo darbuotojai, aukštųjų mokyklų matematikos dėstytojai, kitų mokyklų matematikos mokytojai bei dėstytojai ir kiti 18 metų sulaukę veiksnūs fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie savo kūrybine veikla prisideda prie matematikos mokslo ir jo dėstymo metodų plėtotės Lietuvoje, pateikę Draugijos Valdybai prašymą įstoti į Draugiją, įsipareigoję laikytis įstatų reikalavimų ir Suvažiavimo nustatyta tvarka sumokėję nustatyto dydžio stojamąjį mokestį.
10. Nariu rėmėju gali būti fizinis ar juridinis asmuo, pritariantis Draugijos tikslams ir veiklai bei teisėtai remiantis Draugiją lėšomis ir turtu. Nariai rėmėjai nemoka stojamojo ir metinio nario mokesčio.
11. Draugijos garbės nariais gali būti Lietuvos ar užsienio piliečiai, ypatingai nusipelnę matematikos mokslui, švietimui ir Draugijos veiklai.
12. Draugijos narys turi teisę:
12.1. dalyvauti su sprendžiamuoju balsu Draugijos suvažiavimuose;
12.2. rinkti ir būti renkamas į Valdybą, Revizijos komisiją ir kitoms pareigoms;
12.3. dalyvauti Valdybos ir Revizijos komisijos posėdžiuose;
12.4. spausdinti savo darbus Draugijos leidiniuose nustatyta tvarka;
12.5. dalyvauti Draugijos renginiuose;
12.6. susipažinti su Draugijos dokumentais ir gauti turimą informaciją apie jos veiklą;
12.7. naudotis kitomis Draugijos teikiamomis paslaugomis;
12.8. laisvai išstoti iš Draugijos;
12.9. turėti kitas teisės aktuose nustatytas teises.
13. Draugijos narių pareigos:
13.1. vadovautis Draugijos įstatais;
13.2. dalyvauti Draugijos veikloje, populiarinti Draugijos veiklos tikslus;
13.3. būti mokslininko, mokytojo, švietėjo kultūrininko, dorovingos asmenybės pavyzdžiu visuomenėje, laikytis akademinės etikos;
13.4. vykdyti Suvažiavimo, Valdybos ir Draugijos prezidento (toliau – Prezidento) sprendimus;
13.5. laiku mokėti nario mokestį, padėti kaupti lėšas Draugijos fondams.
14. Stojamųjų įnašų, nario mokesčio mokėjimo tvarka tvirtinama Suvažiavimo sprendimu.

IV. DRAUGIJOS NARIŲ PRIĖMIMO, IŠSTOJIMO BEI PAŠALINIMO TVARKA IR SĄLYGOS

15. Kandidatai į Draugijos narius pateikia Valdybai prašymus su bent viena Draugijos nario rekomendacija. Priimama Valdybos posėdyje, viešai balsuojant už kiekvieną kandidatą. Priimtu laikomas asmuo, už kurį balsavo daugiau kaip pusė dalyvavusiųjų posėdyje.
16. Sprendimą dėl nario rėmėjo priėmimo į Draugiją priima Valdyba.
17. Draugijos garbės narius iškelia Valdyba ir tvirtina Suvažiavimas ne mažiau, kaip 2/3 dalyvaujančių balsų dauguma.
18. Narystė Draugijoje baigiama:
18.1. nariui savanoriškai pareiškus norą išstoti iš Draugijos;
18.2. pašalinus narį Įstatų 19 punkte nustatytais pagrindais.
19. Valdybos nutarimu Draugijos narys gali būti pašalintas iš Draugijos, jeigu jis:
19.1. laiku nemoka nario mokesčio;
19.2. nevykdo kitų Įstatuose nustatytų Draugijos nario pareigų;
19.3. vykdo veiklą, prieštaraujančią Draugijos tikslams ir uždaviniams.

V. DRAUGIJOS ORGANAI

20. Draugijos organai yra šie:
20.1. Suvažiavimas;
20.2. Kolegialus valdymo organas – Valdyba;
20.3. Vienasmenis valdymo organas – Prezidentas;
20.4. Revizijos komisija.
21. Suvažiavimą šaukia Valdyba kartą per metus, ne vėliau, kaip per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos. Jeigu įstatų nustatytais terminais Valdyba suvažiavimo nesušaukia, Suvažiavimą šaukia Prezidentas. Apie šaukiamą Suvažiavimą ne vėliau kaip 20 dienų iki Suvažiavimo dienos pranešama kiekvienam Draugijos nariui, nariui rėmėjui ir garbės nariui.
22. Suvažiavime turi teisę dalyvauti visi asmenys, suvažiavimo dieną esantys Draugijos nariais, nariais rėmėjais ar garbės nariais.
23. Tik Suvažiavimas turi teisę:
23.1. rinkti ir atšaukti organus, numatytus šiuose įstatuose;
23.2. nustatyti Valdybos, Revizijos komisijos ir kitų organų formavimo principus, narių skaičių bei jų rinkimo tvarką;
23.3. nustatyti Draugijos nario stojamojo ir kasmetinio mokesčio dydį bei mokėjimo tvarką;
23.4. tvirtinti Draugijos veiklos ataskaitą, Revizijos komisijos aktus ir išvadas;
23.5. keisti Draugijos įstatus;
23.6. priimti sprendimus dėl Draugijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo).
23.7. Suvažiavime gali būti aptariami kiti aktualūs Draugijos veiklos klausimai.
24. Suvažiavimas yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė Draugijos narių. Priešingu atveju, per 30 dienų šaukiamas pakartotinis Suvažiavimas, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio Suvažiavimo darbotvarkės klausimais.
25. Suvažiavimas nutarimus priima paprasta dalyvaujančiųjų balsų dauguma, išskyrus tuos atvejus, kai keičiami Draugijos įstatai ir sprendžiami Draugijos pertvarkymo, reorganizavimo ar likvidavimo klausimai, kuriems reikalinga ne mažiau, kaip 2/3 Suvažiavime dalyvaujančių Draugijos narių balsų dauguma.
26. Neeilinį Suvažiavimą gali inicijuoti ir organizuoti iniciatyvinė grupė, sudaryta ne mažiau kaip iš 1/5 Draugijos narių, Valdyba arba Prezidentas.
27. Informacija apie Suvažiavimo sušaukimą Draugijos nariams Prezidento vardu išsiunčiama likus ne mažiau kaip 20 dienų elektroniniu paštu ir skelbiama Draugijos internetinėje svetainėje. Joje taip pat skelbiami visi Draugijos organų sprendimai ir pranešimai.
28. Valdyba yra kolegialus Draugijos valdymo organas, atsakingas už Draugijos tikslų įgyvendinimą ir biudžeto vykdymą bei priežiūrą.
29. Valdybą ir Valdybos pirmininką 3 metams renka Suvažiavimas. Valdybos narių skaičių nustato Suvažiavimas.
30. Valdyba iš savo narių renka atsakingąjį sekretorių ir iždininką.
31. Valdyba:
31.1. svarsto prašymus dėl narių priėmimo į Draugiją bei išstojimo iš Draugijos, pareiškimus dėl pašalinimo iš Draugijos, narystės sustabdymo ar atnaujinimo ir priima sprendimus šiais klausimais;
31.2. svarsto klausimus, kuriuos pateikia Prezidentas ar Valdybos nariai;
31.3. analizuoja Draugijos veiklą ir teikia siūlymus Suvažiavimui;
31.4. priima sprendimus dėl lėšų ir turto panaudojimo;
31.5. priima sprendimus dėl Draugijos tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu;
31.6. analizuoja ir vertina iždininko metinę ataskaitą;
31.7. aprobuoja Prezidento Suvažiavimui parengtą Draugijos veiklos ataskaitą;
31.8. svarsto ir priima sprendimus dėl Draugijos narių paskatinimo ar apdovanojimo;
31.9. vykdo kitas Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų, taip pat šių įstatų nustatytas veiklas ir Suvažiavimo sprendimus.
32. Valdyba sprendimus priima posėdžiuose paprasta balsų dauguma. Valdybos posėdžiai gali būti organizuojami elektroniniu būdu. Valdybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė Valdybos narių.
33. Valdybos posėdžiai turi būti protokoluojami. Valdybos posėdžio protokolą pasirašo posėdžio pirmininkas ir atsakingasis sekretorius.
34. Valdybos posėdžio sušaukimo iniciatyvos teisę turi kiekvienas Valdybos narys.
35. Prezidentas renkamas 3 metų kadencijai, ne daugiau kaip dviems kadencijoms iš eilės.
36. Prezidentas:
36.1. atstovauja Draugijai teismuose, valstybės valdžios ir valdymo institucijose, santykiuose su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis Lietuvoje bei atstovauja Draugijai tarptautinėse organizacijose ir užsienyje;
36.2. sudaro sandorius Draugijos vardu, juos pasirašo ir tvirtina antspaudu;
36.3. organizuoja Draugijos ir Valdybos darbą;
36.4. šaukia Valdybos posėdžius;
36.5. pirmininkauja Suvažiavimuose ir Valdybos posėdžiuose;
36.6. rengia ir teikia Suvažiavimui Draugijos veiklos ataskaitą.
37. Prezidentui išvykus ar negalint pirmininkauti Valdybos posėdžiams dėl kitų priežasčių, Valdyba išsirenka jį pavaduojantį Valdybos pirmininką.
38. Revizijos komisija tikrina Draugijos ūkinę finansinę veiklą.
39. Revizijos komisija apie patikros rezultatus informuoja Valdybą.
40. Revizijos komisija teikia Suvažiavimui Draugijos ūkinės finansinės veiklos patikros rezultatus.
41. Revizijos komisijos narius 3 metų laikotarpiui skiria bei atšaukia Suvažiavimas. Revizijos komisija iš savo narių tarpo renka Revizijos komisijos pirmininką.

VII. DRAUGIJOS LĖŠŲ IR PAJAMŲ NAUDOJIMO BEI DRAUGIJOS VEIKLOS KONTROLĖS TVARKA

46. Draugijos lėšos ir pajamos naudojamos Draugijos tikslams įgyvendinti.
47. Draugijos veiklos kontrolę vykdo Suvažiavimo metu išrinkta 3 metų laikotarpiui revizijos komisija.

VIII. DRAUGIJOS PRANEŠIMAI IR SKELBIMAI

48. Kai Draugijos skelbimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami VĮ Registrų centro leidinyje ,,Juridinių asmenų vieši pranešimai“ ir Draugijos svetainėje.
49. Draugijos organų sprendimai ir pranešimai, kita reikalinga informacija išsiunčiama nariams elektroniniu paštu arba paštu. Su visa informacija nariai turi galimybę susipažinti Draugijos buveinėje.
50. Dokumentų ir kitos informacijos apie Draugijos veiklą pateikimo tvarką tvirtina Suvažiavimas.
51. Draugijos dokumentai, jų kopijos ar kita informacija Draugijos nariams pateikiami neatlygintinai.

VIII. DRAUGIJOS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO IR JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARKA

52. Sprendimą steigti Draugijos filialus ir atstovybes, nutraukti jų veiklą ir filialų bei atstovybių vadovus priima, taip pat filialų ir atstovybių nuostatus tvirtina Valdyba, vadovaudamasi teisės aktais.

IX. DRAUGIJOS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

53. Draugijos įstatų keitimą inicijuoja Valdyba.
54. Draugijos įstatai keičiami Suvažiavimo sprendimu.

X. DRAUGIJOS BUVEINĖ IR JOS KEITIMO TVARKA

55. Draugijos buveinė yra Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakultetas.
56. Draugijos buveinė keičiama Suvažiavimo sprendimu.

XI. DRAUGIJOS PERTVARKYMAS IR PABAIGA

57. Draugija gali būti pertvarkyta, likviduota arba reorganizuota Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka.
58. Likvidavus Draugiją, jos lėšos ir turtas perimamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Archyvas perduodamas Lietuvos matematikų muziejui arba Valstybiniam archyvui.


Įstatai pasirašyti 3 egz. 2014 m. liepos 2 d.
Draugijos prezidentas Remigijus Leipus