Medalio ,,Zigmas Žemaitis“ nuostatai

Lietuvos švietėjo, matematikų patriarcho Zigmo Žemaičio (1884-1969) medalis sukurtas minint jo 100 metų gimimo sukaktį (skulptorius Antanas Žukauskas). Medaliu apdovanojami asmenys, nusipelnę Lietuvos švietimui, mokslui, dvasinei nacionalinei kultūrai. Medalis įteikiamas kartu su su šiuo Raštu Lietuvos Matematikų Draugijos Valdybos nutarimu. Įteikimo laikas ir vieta nurodomi posėdžio protokole, pasirašytame dalyvavusių valdybos narių ir pirmininko..

Medalis gali būti perduotas asmenims arba įstagoms kaip kultūros objektas šiame rašte įrašant ,,perduotas“.

Medalį saugo ir apskaitos dokumentus tvarko Vilniaus universiteto Matematikų muziejus.


Apdovanotieji

Jonas Kubilius
Petras Katilius
Česlovas Masaitis
Šlioma Strelicas
Vytautas Statulevičius
Jonas Balkevičius
Petras Golokvosčius
Motiejus Gudynas
Vygantas Paulauskas
Leonas Saulis
Birutė Želvienė
Lietuvos fizikų muziejus
Antanas Apynis 4/7/2003
Evaldas Gečiauskas 4/7/2003
Romualdas Kašuba 4/7/2003
Teodora Katilienė 4/7/2003
Albinas Kentra 4/7/2003
Kristina Lyndienė 4/7/2003
Juozas Mačys 4/7/2003
Alfonsas Matuliauskas 4/7/2003
Algirdas Nagelė 4/7/2003
Vidas Naujikas 4/7/2003
Kazimieras Navickis 4/7/2003
Bronius Riauba 4/7/2003
Vilius Stakėnas 4/7/2003
Eugenijus Stankus 4/7/2003
Juozas Šinkūnas 4/7/2003
Petras Vaškas 4/7/2003
Marijampolės Rygiškių Jono gimnazija 4/10/2003
Regina Andrikienė 4/24/2003
Virginija Bajerkevičienė 4/24/2003
Donata Jarašiūnienė 4/24/2003
Jonas Kiškis 4/24/2003
Janina Kondratovič 4/24/2003
Janina Macevič 4/24/2003
Kazimiera Matulionienė 4/24/2003
Zoja Melničenko 4/24/2003
Gvidonas Saplys 4/24/2003
Pranas Vaičiulis 4/24/2003
Kazys Venckus 4/24/2003
Olga Žilinskienė 4/24/2003
Jonas Bagdonas 6/19/2003
Irena Bagdonienė 6/19/2003
Jonas Banys 6/19/2003
Vytautas Bernotas 6/19/2003
Valentina Dagienė 6/19/2003
Stasys Grigelionis 6/19/2003
Liucija Griniuvienė 6/19/2003
Ona Jablonskienė 6/19/2003
Rimantas Skrabutėnas 6/19/2003
Antanas Skūpas 6/19/2003
Pranas Survila 6/19/2003
Jonas Teišerskis 6/19/2003
Pranas Algimantas Urbonas 6/19/2003
Romualdas Vosylius 6/19/2003
Kazimieras Pulmonas 6/26/2003
Vladas Vitkus 6/26/2003
Birutė Vosylienė 6/26/2003
Janis Mencis 5/4/2004
Algimantas Aksomaitis 6/17/2004
Algirdas Antanaitis 6/17/2004
Algimantas Bartaševičius 6/17/2004
Stasys Bulota 6/17/2004
Gediminas Dosinas 6/17/2004
Kornelija Intienė 6/17/2004
Vytautas Janulionis 6/17/2004
Nijolė Janušauskaitė 6/17/2004
Valerija Karpickaitė 6/17/2004
Narimantas Listopadskis 6/17/2004
Elena Majauskaitė 6/17/2004
Romualdas Markauskas 6/17/2004
Jonas Matulionis (po mirties) 6/17/2004
Bronė Narkevičienė 6/17/2004
Leonas Narkevičius 6/17/2004
Zenonas Navickas 6/17/2004
Laima Papreckienė 6/17/2004
Vidmantas Pekarskas 6/17/2004
Aldona Pekarskienė 6/17/2004
Povilas Piešina 6/17/2004
Nijolė Ramanauskienė 6/17/2004
Danutė Raškinienė 6/17/2004
Zenonas Repčys 6/17/2004
Jonas Sapagovas 6/17/2004
Marytė Survilienė 6/17/2004
Dalytė Regina Šileikienė 6/17/2004
Jonušas Urbelis 6/17/2004
Eimutis Valatkevičius 6/17/2004
Leonardas Vilkauskas 6/17/2004
Marytė Zenkevičienė 6/17/2004
Lietuvos aviacijos muziejus 11/8/2004
Vanda Gumauskienė 11/14/2004
Tadas Jarmuška 11/14/2004
Milda Navikienė 11/14/2004
Bronius Ropė 11/14/2004
Marijonas Savickas 11/14/2004
Česlava Vitėnienė 11/14/2004
Viktoras Ašmenskas 6/15/2005
Vilijandas Bagdonavičius 6/15/2005
Bronius Balčytis 6/15/2005
Aleksandras Baltrūnas 6/15/2005
Renė Barščiauskas 6/15/2005
Algimantas Jonas Bikelis 6/15/2005
Albertas Čaplinskas 6/15/2005
Raimundas Čiegis 6/15/2005
Vaclovas Čiočys 6/15/2005
Edmundas Gaigalas 6/15/2005
Irena Žemaitytė Geniušienė 6/15/2005
Rimas Geniušas 6/15/2005
Petras Geniušas 6/15/2005
Julius Geniušas 6/15/2005
Bronius Grigelionis 6/15/2005
Feliksas Ivanauskas 6/15/2005
Algimantas Juozapavičius 6/15/2005
Kęstutis Karčiauskas 6/15/2005
Rimvydas Krasauskas 6/15/2005
Julius Kruopis 6/15/2005
Bronius Kvedaras 6/15/2005
Antanas Laurinčikas 6/15/2005
Vigirdas Mackevičius 6/15/2005
Eugenijus Manstavičius 6/15/2005
Vytautas Merkys 6/15/2005
Antanas Mitašiūnas 6/15/2005
Regimantas Ričardas Pliuškevičius 6/15/2005
Henrikas Pragarauskas 6/15/2005
Rimantas Rudzkis 6/15/2005
Stasys Rutkauskas 6/15/2005
Mifodijus Sapagovas 6/15/2005
Donatas Surgailis 6/15/2005
Algirdas Šukys 6/15/2005
Donatas Švitra 6/15/2005
Vitolda Verikaitė 6/15/2005
Eduardas Vilkas 6/15/2005
Marija Žilinskienė 6/15/2005
Petras Zenonas Alekna 6/25/2008
Algirdas Ambrazevičius 6/25/2008
Algirdas Ažubalis 6/25/2008
Albertas Bakštys 6/25/2008
Romas Baronas 6/25/2008
Angelė Baškienė 6/25/2008
Kęstutis Bubnaitis 6/25/2008
Vydas Čekanavičius 6/25/2008
Jonas Genys 6/25/2008
Donatas Jurgaitis 6/25/2008
Kęstutis Kubilius 6/25/2008
Remigijus Leipus 6/25/2008
Rimvydas Antanas Lukoševičius 6/25/2008
Edmundas Mazėtis 6/25/2008
Albertas Ružė 6/25/2008
Gediminas Stepanauskas 6/25/2008
Jonas Sunklodas 6/25/2008
Jonas Šiaulys 6/25/2008
Rimas Banys 6/17/2009
Violeta Bugailiškytė 6/17/2009
Aleksandras Chaliavkinas 6/17/2009
Algirdas Kaučikas 6/17/2009
Libertas Klimka 6/17/2009
Birutė Kryžienė 6/17/2009
Joana Lipeikienė 6/17/2009
Rimas Norvaiša 6/17/2009
Rimantas Rudzkis 6/17/2009
Viktorija Sičiūnienė 6/17/2009
Marytė Skakauskienė 6/17/2009
Aldona Statulevičienė 6/17/2009
Artūras Štikonas 6/17/2009
Sigutė Vakrinienė 6/17/2009
Gediminas Zemlickas 6/17/2009
Antanas Žemaitis 6/17/2009
Jūratė Burokaitė 10/22/2009
Danutė Čepulienė 10/22/2009
Valerija Dichavičienė 10/22/2009
Rimantas Dichavičius 10/22/2009
Albertas Dinda 10/22/2009
Alma Gudonytė 10/22/2009
Antanas Kmieliauskas 10/22/2009
Marytė Likienė 10/22/2009
Alicija Meškauskienė 10/22/2009
Elena Nilovienė 10/22/2009
Nijolė Šulgienė 10/22/2009
Eugenija Vengrienė 10/22/2009
Antanas Vengris 10/22/2009
Mindaugas Zaičikas 10/22/2009
Ričardas Juozas Kudžma 17/06/2010
Vidmantas Bentkus (po mirties) 11/06/2012
Artūras Dubickas 11/06/2012
Vytautas Narmontas 11/06/2012
Kęstutis Dučinskas 11/06/2012
Henrikas Jasiūnas 11/06/2012
Alfredas Račkauskas 11/06/2012
Regina Jokubaitienė 11/06/2012
Janina Malinovskaja 11/06/2012
Juozas Kukulskis 11/06/2012
Juozas Banionis 26/06/2014
Krystyna Čuprynska 26/06/2014
Romanas Januškevičius 26/06/2014
Regina Rudalevičienė 26/06/2014