JS

2018 m. rugpjūčio 3 d. mirė ilgametis VU Matematikos ir informatikos fakulteto darbuotojas docentas Algirdas Šukys.


Algirdas Šukys gimė 1927 m. sausio 12 d. Kuosėnuose (tuometiniame Kupiškio valsčiuje) pradžios mokyklos mokytojo Aleksandro Šukio ir Marijos Petrylaitės-Šukienės šeimoje. Baigęs pradžios mokyklą, 1938–1939-ais metais mokėsi namuose, eksternu išlaikė egzaminus ir 1939- tųjų metų rudenį įstojo į Panevėžio berniukų gimnaziją.

1941 m. birželio 14 d. Algirdas,  sesuo Danutė ir  motina buvo suimti ir ištremti į Altajaus kraštą – pradžioje į Barnaulo miestą, vėliau į Ustj-Pristanės rajono taigą. 1943 m. motina buvo areštuota ir etapu varoma į lagerį. Tačiau jai pavyko pabėgti į Ustj-Kalmankos rajoną ir pasislėpti pas tremtinius lenkus. 1945 m. motina slapta išsivedė ir vaikus. 1946 metais, kai lenkams buvo pasiūlyta vykti iš Altajaus į Gdanską, Šukių šeima pakeliui grįžo į Lietuvą. Tų pačių metų rudenį Algirdas įstojo į Kupiškio gimnazijos trečiąją klasę.  Kupiškio gimnazijos vadovai leido eksternu laikyti papildomus egzaminus ir „šokinėti“ iš klasės į klasę. 1949 m. pavasarį jis mokėsi paskutinėje gimnazijos klasėje. Tačiau tų metų balandį šeima buvo areštuota ir apkaltinta pabėgimu iš tremties.

Šukių šeima per kalėjimus buvo grąžinta į Altajaus krašto Ustj-Kalmankos rajono Čaryšo tarybinį ūkį, kur Algirdas, dirbdamas transporte, Ustj-Kalmankos vidurinėje mokykloje išlaikė vidurinės mokyklos baigiamuosius egzaminus ir gavo brandos atestatą. Algirdui  nebuvo leista išvažiuoti į Tomsko sritį ir įstoti į Tomsko universitetą, į kurį buvo priimtas. Buvo pasiūlyta stoti į Barnaulo pedagogino instituto fizikos ir matematikos fakultetą. Kai jį baigė, buvo pasiūlyta stoti į aspirantūrą Maskvos universitete, bet su sąlyga, kad bendradarbiaus su KGB. Atsisakius, buvo paskirtas į Ustj-Kalmankos vidurinę mokyklą, kurioje dirbo iki 1958 metų. Tais metais iš tos mokyklos buvo pašalintas, tačiau Altajaus krašto švietimo skyrius įdarbino Mokytojų tobulinimo institute, iš kurio 1960 metais buvo pakviestas į Altajaus politechnikos institutą – jame buvo pavesta organizuoti skaičiavimo centrą, naujos specialybės katedrą ir mokslinių tyrimų laboratoriją. Prieš priimdamas šį pasiūlymą,  nuvyko į Lietuvą, tačiau  šeimai nebuvo leista gyventi Sovietų Sąjungos europinėje dalyje, nes jo tėvas Aleksandras Šukys 1945-ais metais pasitraukė į Vakarus ir dirbo lietuviškoje Vasario 16-sios gimnazijoje Hiutenfelde. Teko priimti Altajaus politechnikos instituto pasiūlymą.

Šiame institute jis dirbo iki 1983 metų. Už pedagoginę ir mokslinę veiklą A. Šukiui buvo suteiktas docento vardas. 1983 m. balandžio mėn. skaičiavimo centre buvo atlikta krata. Algirdas buvo apkaltintas antitarybine veikla ir atleistas iš visų pareigų. Buvę Algirdo studentai iškvietė korespondentus ir aukštesnės valdžios atstovus iš Maskvos ir visi kaltinimai buvo atšaukti. 1984 m. Algirdas atvyko dirbti į Vilniaus universitetą. Čia Matematikos ir informatikos fakulteto studentams dėstė Automatizuotų valdymo sistemų, Matematinės sistemotyros ir kitus kursus. Buvo ypatingai reiklus, visiškai atsidavęs savo darbui, buvo gerbiamas studentų ir kolegų. A. Šukys paliko gausybę savo dėstytos medžiagos – paskaitų konspektų, užrašų, video medžiagos.

A. Šukys taip pat aktyviai dalyvavo visuomeninėje veikloje. Buvo Sajūdžio dalyvis, 1991 m. sausio 13-ąją buvo sužeistas įvykiuose prie Televizijos bokšto. Yra apdovanotas Sausio 13-osios ir Zigmo Žemaičio medaliais bei ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ riterio kryžiumi.

Algirdas Šukys paliko žmoną Daivą ir tris sūnus: Vytautą – energetiką, Gediminą – radioelektroniką ir Mindaugą – bioinformatiką.

Šviesus A. Šukio atminimas išliks visų jį pažinojusiųjų širdyse, o jo darbai ilgai primins apie principingą, pilietišką žmogų, visa širdimi atsidavusį savo veiklai ir Lietuvai.