Sausio 11 d., eidamas 93 metus, po sunkios ligos mirė ilgametis Vilniaus pedagoginio universiteto Matematikos metodikos katedros dėstytojas docentas Jonas Teišerskis.

Jonas Teišerskis gimė 1926 metų spalio 12 d. Raseinių rajone Leonavos kaime. Baigęs gimnaziją, 1949 metais pradėjo dirbti Prienų vidurinėje mokykloje matematikos mokytoju ir mokymo dalies vedėju. Tuo pat metu jis studijavo Vilniaus valstybiniame pedagoginiame institute, kurį baigė 1954 metais, įgydamas matematikos ir fizikos mokytojo kvalifikaciją. Nuo 1954 metų J. Teišerskis pradėjo dirbti Vilniaus pedagoginiame institute, iš pradžių vyresniuoju dėstytoju Algebros ir elementarinės matematikos katedroje, o nuo 1957 m. spalio 1 d – Matematikos metodikos katedroje. Šioje katedroje jis dirbo iki išėjimo į pensiją 2006 metais.

Jonas Teišerskis buvo darbštus, pareigingas pedagogas, dėstė įvairius matematikos metodikos ir mokyklinės matematikos kursus, vadovavo studentų pedagoginėms praktikoms, kursiniams ir diplominiams darbams. Jis labai mylėjo studentus ir buvo jų mylimas bei gerbiamas už aukšto lygio paskaitas, atsidavimą darbui, geranoriškumą, pagarbą ir dėmesį studentams. J. Teišerskis palaikė glaudžius ryšius su mokyklomis, skaitė paskaitas mokytojams, dalyvavo rengiant mokinių matematikos olimpiadas. J. Teišerskis skaitė pranešimus mokslinėse konferencijose Lietuvoje ir kitose buvusios TSRS respublikose, moksliniuose žurnaluose paskelbė apie 50 straipsnių įvairiais matematikos metodikos klausimais. J. Teišerskis išleido Algebros mokymo metodikos vadovėlį, o jo kartu su Ričardu Razmu ir Vladu Vitkumi parašytas Matematikos uždavinynas 11–12 klasėms susilaukė keleto leidimų ir mokytojų yra populiarus iki šiol. J. Teišerskis ilgus metus buvo fakulteto tarybos narys, ėjo prodekano pareigas, buvo įvairių darbo grupių ir komisijų narys. Už aktyvią pedagoginę, mokslinę ir metodinę veiklą Jonui Teišerskiui 1989 metais buvo suteiktas docento vardas.

J. Teišerskis buvo tvirtas Lietuvos patriotas, visa savo veikla rodė meilę Lietuvai, sunkiais priespaudos metais jis nesilankstė oficialiai valdžiai, oriai vykdė savo misiją – mokytojų Lietuvos mokykloms rengimą. Toks jis išliks jo buvusių studentų, jo kolegų ir visų jį pažinojusių atmintyje.