2022 m. kovo 28 d. 17 val., 102 (J. Kubiliaus) auditorijoje vyks Lietuvos matematikų draugijos seminaras.

Pranešėjas – Alfredas Račkauskas (VU Taikomosios matematikos institutas).

Pranešimo tema: „Atsitiktinis klajojimas Hiolderio erdvėse“:

Supažindinti su atsitiktinio klajojimo trajektorijų ribomis Hiolderio erdvėse, pristatant Lamperti tipo invariantiškumo principą įvairioms atsitiktinių struktūrų šeimoms,
tarp kurių yra Banacho erdvių nepriklausomi vienodai pasiskirstę atsitiktiniai dydžiai, tiesiniai procesai ir kt.

Pademonstruoti abstrakčių ribinių teoremų pritaikymus asimptotinės statistikos uždaviniams.

 

Seminare taip pat galima dalyvauti nuotoliniu būdu naudojant MsTeams. Seminaro nuoroda:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjcxMDc1OTgtZGIzYi00M2Q4LThjNmQtMWJlNTFiYzZiNDZk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2282c51a82-548d-43ca-bcf9-bf4b7eb1d012%22%2c%22Oid%22%3a%2285b1cf71-4572-41d6-b008-1d6d806d4abb%22%7d