Ketvirtoji  Lietuvos matematikų draugijos Jaunųjų matematikų premija skirta Vidui Regelskiui.

JMP 2022 | LMD (vu.lt)

 

2022 m. gegužės 2 d. 17 val., 102 (J. Kubiliaus) auditorijoje vyks Lietuvos matematikų draugijos seminaras.

Pranešėjas – Vidas Regelskis (Vilniaus universiteto Teorinės fizikos ir astronomijos institutas).

Pranešimo tema: „Ortogonaliosios ir simplektinės kvantinės grupės bei jų reprezentacijų teorija“

Kvantinės grupės apima plačią asociatyvių nekomutatyvių algebrų klasę.
Šios algebros vadinamos „kvantinėmis grupėmis“ nes turi tiek grupinių tiek algebrinių savybių ir gali būti parametrizuojamos tolydžiais parametrais nusakančiais šių algebrinių struktūrų „kvantiškumą“.
Fizikinėse teorijose šie parametrai dažnai sutapatinami su formalia Planko konstanta. Pirmieji tokių algebrų pavyzdžiai buvo atrasti 9-tajame praėjusio amžiaus dešimtmetyje, kvantinių integruojamų sistemų kontekste. Nuo to laiko kvantinių grupių teorija išaugo į atskirą matematikos sritį, kurioje susipina algebra, geometrija ir integruojamos sistemos. Šiame pranešime supažindinsiu su kvantinių grupių teorija ir jų vaidmeniu matematinėje fizikoje bei iššūkiais nagrinėjant ortogonaliąsias ir simplektines kvantines grupes.

 

Seminare taip pat galima dalyvauti nuotoliniu būdu naudojant MsTeams:

 https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGUxYmUzNDItYTdlMy00Y2VkLWI4MDEtMWY1YTcxMzAyMTBj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2282c51a82-548d-43ca-bcf9-bf4b7eb1d012%22%2c%22Oid%22%3a%2285b1cf71-4572-41d6-b008-1d6d806d4abb%22%7d