SR

Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto bendruomenė neteko savo buvusio KOLEGOS, iškilaus pedagogo, plačios erudicijos mokslininko ir nuoširdaus žmogaus. Nutrūko gyvenimas, pašvęstas matematikai, studentams ir moksleiviams bei šeimai.

Hamletas Vladislavas Markšaitis gimė Tauragėje. Nelengvo pokario vaikai prisimena jo kurpaičių kaukšėjimą Tauragės 1-oje vidurinėje mokykloje, kurioje legendinis mokytojas išlavino talentingo vaiko mąstymą ir įkvėpė meilę matematikai. Baigęs vidurinę mokyklą, 1956 m. Hamletas įstojo į Vilniaus universiteto Fizikos ir matematikos fakultetą, o nuo 1960 m. studijas tęsė Maskvos Lomonosovo vardo universitete. Sėkmingus mokslus 1962–1965 m. tęsė aspirantūroje, tuo metu pasaulinio lygio Aukštosios algebros katedroje. Davęs temą disertacijai, mokslinis vadovas mėgo kartoti: ,,Hamlet Napoleonovič, jeigu aš žinočiau, kaip įveikti šį uždavinį, būčiau pats padaręs“. Toks paskatinimas privertė ambicingą aspirantą siekti algebros, algebrinės geometrijos, topologijos ir kitų abstrakčiosios matematikos, ir ne tik jos, gelmių.

Nuo 1965 m. H. Markšaitis dirbo Vilniaus universiteto Tikimybių teorijos ir skaičių teorijos katedroje vyresniuoju dėstytoju, vėliau – docentu. Skaitė algebros, skaičių teorijos ir pasirenkamuosius kursus, vadovavo studentų baigiamiesiems darbams. Fakultete bendradarbiai ir studentai itin vertino jo vedamus mokslinius seminarus įvairiomis moderniosios matematikos temomis. Jo žinios sklido ir teorinės fizikos seminare Mokslų akademijos institute. Visą laiką aktyviai dirbo mokslinį darbą. Tik gavęs fundamentalių rezultatų, jis ryžosi pelnyti mokslinį laipsnį – 1999 m. Vilniuje apgynė matematikos daktaro disertaciją Plėtinių su dviem išsišakojimo taškais Galua grupės. H. Markšaičio mokymo priemonės: Tiesinės algebros pagrindai (1982, VU) ir Aibės. Grupės (1982, VU) bei knygelė jauniesiems matematikos mylėtojams Algebrinės lygtys ir grupės (1980, Mokslas) žavi skaitytoją dėstymo nuoseklumu, matematiniu griežtumu ir logika. Tas pasakytina ir apie mokomąsias knygas, parašytas po 2008 m. jam jau dirbant Mykolo Romerio universitete. Vadovėlis Algebra (1 d., 2013, VU), parašytas kartus su P. Drungilu, įamžino puoselėtus principus.

Velionio darbai, jo paskaitų ir puikiai grojamo Šopeno aidas, išsakytos ir užrašytos mintys liko mums. Visada pasigesime šilto nuoširdaus žmogiško bendravimo su Juo.

Liūdime kartu su artimaisiais ir visais jį pažinojusiaisiais.