2022 m.  spalio 24 d. 17.00 val. 102 (J. Kubiliaus) auditorijoje vyks Lietuvos matematikų
draugijos seminaras.

Pranešėjas:
Kęstutis Kubilius (VU MIF DMST  institutas):
Trupmeninės stochastinės diferencialinės lygtys su minkšta siena

Pranešime bus paaiškinta minkštos sienos sąvoka ir iliustruojamas grafiškai minkštos sienos poveikis SDL sprendinio trajektorijoms. Pagrindinis pristatomo darbo tikslas yra ištirti lygčių su minkšta siena sprendinių egzistavimą ir vienatį. Be to, bus tiriami tokio tipo lygčių sprendinių aproksimacijų konvergavimo greičiai. Kadangi įrodymuose naudojamos neišreikštinės Pikaro iteracijos ir neišreikštinės Oilerio aproksimacijos, tai bus paaiškintas jų naudojimo tikslingumas.

Seminare taip pat galima dalyvauti nuotoliniu būdu naudojant MsTeams.

Seminaro nuoroda:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Mzg2M2YyNTQtOWQ3My00YjBmLWEyYzEtMjU0ZDE4MTY2NTEz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2282c51a82-548d-43ca-bcf9-bf4b7eb1d012%22%2c%22Oid%22%3a%2285b1cf71-4572-41d6-b008-1d6d806d4abb%22%7d